84 639 36 81    sekretariat@sml.zamosc.pl

Struktura organizacyjna Spółdzielni

 

Zakres działań poszczególnych komórek organizacyjnych Spółdzielni. 


DZIAŁ KSIĘGOWOŚCI /DK/

Do zakresu prac działu należy całość spraw związanych z gospodarką finansową i ekonomiczną Spółdzielni, a w szczególności:

 1. Prowadzenie pełnej księgowości Spółdzielni zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami.
 2. Całość spraw ekonomicznych, a głównie planowanie gospodarki finansowej oraz wykonywanie okresowych analiz ekonomicznych.
 3. Prowadzenie spraw finansowych działalności Spółdzielni oraz współpraca w tym zakresie z instytucjami finansowymi.
 4. Prowadzenie rozliczeń z tytułu podatków.
 5. Prowadzenie rozliczeń z obecnymi i byłymi posiadaczami praw do lokali mieszkalnych z tytułu wkładów mieszkaniowych i budowlanych oraz spłaty kredytów mieszkaniowych.
 6. Udzielanie wszelkich wyjaśnień członkom Spółdzielni, prowadzenie korespondencji dotyczącej między innymi:
  • Opłat za utrzymanie mieszkania, wykonane przez Spółdzielnię usługi,
  • Faktur z tytułu wynajmu lokali użytkowych, dzierżawy terenu oraz reklamy.

RADCA PRAWNY /RP/ 

Obsługa prawna wykonywana przez Radcę Prawnego ma na celu umocnienie porządku prawnego /zgodnie z przepisami o radcach prawnych/ Spółdzielni, a w szczególności: 

 1. Udzielanie organom Spółdzielni opinii i porad prawnych oraz wyjaśnień w zakresie stosowania prawa.
 2. Uczestniczenie w prowadzonych przez Spółdzielnię rokowaniach, których celem jest nawiązanie lub rozwiązanie stosunku prawnego.
 3. Nadzór prawny nad egzekucją należności Spółdzielni.
 4. Występowanie w charakterze pełnomocnika Spółdzielni w postępowaniu sądowym,  arbitrażowym, administracyjnym oraz przed innymi organami samorządowymi.
 5. Udzielanie informacji o przepisach prawnych organizacjom społecznym oraz zawodowym działającym na terenie Spółdzielni.
 6. Udzielanie opinii prawnych przez podjęciem przez Prezesa Zarządu lub inne organy Spółdzielni decyzji o istotnym znaczeniu gospodarczym lub społecznym.


STANOWISKO ds. BHP i P.POŻ. /BHP/ 

Do zadań służby BHP i p.poż. w zakładzie pracy należy całość spraw związanych z bezpieczeństwem i higiena pracy oraz zabezpieczeniem przeciwpożarowym zgodnie z przepisami obowiązującymi w tym zakresie, a w szczególności:

 1. Systematyczna kontrola pracy oraz przestrzegania przez pracowników zasad i przepisów o bezpieczeństwie i higienie pracy oraz przepisów p.poż.
 2. Zgłaszanie Prezesowi Zarządu wniosków dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy oraz przepisów p.poż w obiektach i na terenie działalności Spółdzielni.
 3. Prowadzenie dochodzenia powypadkowego oraz prowadzenie sprawozdawczości w tym zakresie.
 4. Prowadzenie szkoleń wstępnych.

Ponadto do zadań służby ds. bhp i p.poż. należy:

 1. Kompleksowa działalność w ramach zadań wynikających z O.C. zgodnie z określonymi przepisami w tym zakresie.
 2. Opracowywanie norm przydziału odzieży roboczej, ochronnej i napoi chłodzących dla pracowników Spółdzielni oraz gospodarka nimi.

DZIAŁ ORGANIZACJI I SAMORZĄDU /OiS/

Do zakresu działania Działu OiS należy przede wszystkim:

 1. Prowadzenie spraw kadrowych.
 2. Opracowywanie struktury organizacyjnej, regulaminów oraz wewnętrznych zarządzeń, z zakresu działalności działu.
 3. Nadzór nad prawidłowym stosowaniem prawa pracy oraz przepisów wewnętrznych.
 4. Prowadzenie spraw związanych z ubezpieczeniem społecznym pracowników /dokumenty zgłoszeniowe/.
 5. Prowadzenie całości spraw związanych z planowaniem i wykorzystaniem Zakładowego funduszu świadczeń socjalnych.
 6. Obsługa techniczna i organizacyjna organów samorządowych Spółdzielni: Walne Zgromadzenie, Rada Nadzorcza, Zarząd.
 7. Całość spraw związanych z prowadzeniem działalności społeczno - kulturalnej.
 8. Sprawy administracyjno - biurowe, w tym obsługa sekretariatu.

ZAKŁAD KONSERWACJI /ZK/

Do zakresu prac Zakładu Konserwacji należy całość spraw związanych z konserwacją zasobów Spółdzielni, a w szczególności:

 1. Przyjmowanie zleceń, usterek oraz bieżących napraw i konserwacji prowadzonych w blokach mieszkalnych, mieszkaniach, lokalach użytkowych, na terenach rekreacyjnych w zakresie przewidzianym w Statucie Spółdzielni.
 2. Prowadzenie prac remontowych zleconych przez Zarząd Spółdzielni.
 3. Prowadzenie sprawozdawczości z prowadzonych usług remontowo ? konserwacyjnych oraz wszelkiego rodzaju korespondencji z mieszkańcami oraz instytucjami zewnętrznymi, niewykraczającej poza zakres kompetencji Zakładu.
 4. Uczestnictwo wspólnie z innymi komórkami organizacyjnymi Spółdzielni w odbiorach, przeglądach gwarancyjnych oraz innych komisjach zleconych przez Prezesa Zarządu lub jego Zastępcę.
 5. Prowadzenie wszelkich prac konserwacyjnych i pielęgnacyjnych z zakresu konserwacji zieleni, utrzymania w należytym stanie ciągów pieszo - jezdnych, dróg dojazdowych, chodników w okresie zimy oraz placów zabaw i boisk zgodnie z przepisami bhp i p.poż.

Ponadto do zakresu prac Zakładu należy:

 1. Gospodarka magazynowa tj. kompleksowe prowadzenie magazynu Zakładu Konserwacji zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami, stanowiącego zaplecze materiałowe Spółdzielni, w skład, którego wchodzą materiały, które ze względów technicznych i ekonomicznych nie mogą lub nie powinny być kierowane bezpośrednio na miejsce prowadzonej konserwacji.
 2. Zaopatrzenie w zakresie niezbędnych do prawidłowego funkcjonowania zakładu.
 3. Właściwa gospodarka sprzętem i taborem samochodowym, znajdującym się w dyspozycji Zakładu.

DZIAŁ GOSPODARKI MIESZKANIOWEJ /DGM/

Zadaniem Działu Gospodarki Mieszkaniowej jest obsługa administracyjna oraz bieżące utrzymanie zasobów Spółdzielni we właściwym stanie porządkowym i estetycznym. Do obowiązków DGM należy przede wszystkim:

 1. Utrzymanie czystości na osiedlach (chodnikach, terenach zielonych, parkingach i ulicach) oraz w wejściach do klatek schodowych, zejściach do piwnic i korytarzach piwnicznych.
 2. Utrzymanie we właściwym stanie ciągów pieszych i jezdnych w okresie zimowym poprzez uczestniczenie (wspólnie z Zakładem Konserwacji) w usuwaniu śniegu i oblodzeń.
 3. Prace pielęgnacyjne przy zieleni osiedlowej wykonywane jako uzupełnienie działalności Zakładu Konserwacji oraz usuwanie pozostałości po tych czynnościach np. po koszeniu traw oraz przecince drzew i krzewów.
 4. Prace konserwacyjne przy urządzeniach stanowiących wyposażenie osiedli, malowanie ławek, koszy na śmieci oraz placów zabaw.
 5. Nadzór nad wywozem nieczystości powstających w gospodarstwach domowych dbałość o porządek w obrębie kontenerów.
 6. Bieżąca kontrola zasobów terenowych oraz części wspólnych budynków mieszkalnych, usuwanie nieprawidłowości oraz przekazywanie spraw wymagających specjalistycznego załatwienia służbom technicznym Spółdzielni.
 7. Wykonywanie okresowych przeglądów zasobów terenowych, budynkowych, zieleni osiedlowej, wypracowywanie wniosków i składanie propozycji do realizacji Zarządowi Spółdzielni.
 8. Dostarczanie za pośrednictwem skrzynek oddawczych lub bezpośrednio do mieszkań wychodzącej ze Spółdzielni korespondencji i rozliczeń finansowych.
 9. Przyjmowanie zgłoszeń mieszkańców w tym usterek i awarii, uczestniczenie w organizacji pracy konserwatorów oraz nadzór nad realizacją tych zgłoszeń.
 10. Nadzór nad przestrzeganiem regulaminu porządku domowego oraz współżycia mieszkańców. Czynny udział w rozstrzyganiu sporów pomiędzy mieszkańcami w zakresie naruszenia zapisów zawartych w regulaminie.
 11. Organizowanie i obsługa zebrań z mieszkańcami.
 12. Współpraca z instytucjami i organizacjami prowadzącymi swoją działalność na osiedlach: Zarządem Osiedla, Policją, Strażą Miejską, Miejskim Centrum Pomocy Rodzinie itp.