84 639 36 81    sekretariat@sml.zamosc.pl

Sprawozdanie finansowe

Gospodarka zasobami mieszkaniowymi (różnica między osiągniętymi przychodami, a poniesionymi kosztami) na dzień 31.12.2019 r. po uwzględnieniu wyników z poprzednich lat zamknęła się wynikiem ujemnym w wysokości (-) 313 167,96 zł i kształtował się następująco:
wynik dodatni 180 656,28 zł 18 nieruchomościach mieszkaniowych i 2 nieruchomościach lokali użytkowych własnościowych wynik ujemny 493 824,240 zł 35 nieruchomościach mieszkaniowych i w jednej nieruchomości obejmującej lokale użytkowe własnościowe.
Wynik finansowy netto na pozostałej działalności Spółdzielni na dzień 31.12.2019 r. wyniósł 958 503,55 zł. Prawidłowość ustalenia wyników na gospodarce zasobami mieszkaniowymi a także na pozostałej działalności podlega obowiązkowemu badaniu przez osoby uprawnione. ,,Joanna Zdanowska Asset & Funds Audit sp. k. Firma audytorska wpisana na listę KIBR pod nr 3844 wybrana na podstawie uchwały nr 4 z 23.10.2018 roku Rady Nadzorczej do badania sprawozdania finansowego Spółdzielni Mieszkaniowej im. W. Łukasińskiego w Zamościu sporządzonego na dzień 31 grudnia 2019 r. Sprawozdanie finansowe podlegało obowiązkowemu badaniu zgodnie z art. 64 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2019., poz. 351 z późn. zm.).
Sprawozdanie finansowe obejmowało:
wprowadzenie do sprawozdania, bilans sporządzony na 31 grudnia 2019 r., który po stronie aktywów i pasywów zamyka się sumą 60 574 344,10 zł., rachunek zysków i strat za rok obrotowy od 1 stycznia 2019 do 31 grudnia 2019 roku wykazujący zysk netto 958 503,55 zł., zestawienie zmian w kapitale własnym wykazujące zmniejszenie kapitału własnego o kwotę (-) 1 589 853,68 zł., rachunek przepływów pieniężnych za rok obrotowy od 1 stycznia 2019 roku do 31 grudnia 2019 roku wykazujący zmniejszenie stanu środków pieniężnych o kwotę 2 088 014,59 zł., dodatkowe informacje i objaśnienia.
Do rocznego sprawozdania finansowego dołączono sprawozdanie z działalności Spółdzielni. Zadaniem Biegłego Rewidenta było wyrażenie opinii o tym, czy sprawozdanie finansowe przedstawia rzetelny i jasny obraz sytuacji majątkowej i finansowej oraz wynik finansowy Spółdzielni ustalony zgodnie z mającymi zastosowanie przepisami o rachunkowości i przyjętymi zasadami (polityką) rachunkowości).


Zdaniem Biegłego Rewidenta, zbadane sprawozdanie:

"- przedstawia rzetelny i jasny obraz sytuacji majątkowej i finansowej Spółdzielni na dzień 31.12.2019 roku, oraz jej wyniku finansowego za rok obrotowy zakończony w tym dniu zgodnie z mającymi zastosowanie przepisami ustawy z 29 września 1994 roku o rachunkowości (zwana dalej "Ustawa o rachunkowości" , Dz. U. z 2019 roku, poz. 351 z późn. zm.) oraz przyjętymi zasadami (polityką) rachunkowości;

- jest zgodne co do formy i treści z obowiązującymi jednostkę przepisami prawa oraz statutem Spółdzielni;

-zostało sporządzone na podstawie prawidłowo prowadzonych ksiąg rachunkowych zgodnie z przepisami rozdziału 2 Ustawy o rachunkowości".


Zgodnie z § 35 ust. 2 Statutu Spółdzielni sprawozdanie finansowe, podlega zatwierdzeniu przez Walne Zgromadzenie. Do wyłącznej właściwości Walnego Zgromadzenia w oparciu o przepisy obowiązującego prawa należy również podział nadwyżki bilansowej. Ze względu na panującą pandemię Walne Zgromadzenia nie odbyło się w ustawowym terminie.

Według specustawy z 31 marca 2020 r., ustawowy termin zwołania walnego zgromadzenia spółdzielni mieszkaniowej albo zebrania właścicieli lokali ulega przedłużeniu o 6 tygodni od dnia odwołania tego stanu zagrożenia epidemicznego albo stanu epidemii.