84 639 36 81    sekretariat@sml.zamosc.pl

 

INFORMACJA O ROZSTRZYGNIECIU PRZETARGU - kliknij tutaj


Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej im. Waleriana Łukasińskiego w Zamościu

22 - 400 Zamość, ul. Wiejska 17

Informuje o ogłoszeniu postępowania zgodnie z "Zasadą konkurencyjności" opisaną w rozdziale 6.5.2 "Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014 - 2020", z uwzględnieniem "Regulaminu przetargów i  innych form  udzielania  zamówień w Spółdzielni Mieszkaniowej im. Waleriana Łukasińskiego w Zamościu" na wybór wykonawców do realizacji:

II części projektu w 2021 r. pn.

"Podniesienie efektywności energetycznej budynków mieszkalnych Spółdzielni  Mieszkaniowej im. W. Łukasińskiego zlokalizowanych na osiedlu Szwedzka - Brzozowa w Zamościu, poprzez ich termomodernizację"

 

Przedmiot zamówienia opisany jest w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia dostępnej na stronie internetowej www. www.smlukasinski.zamosc.pl w zakładce: przetargi

oraz w Bazie Konkurencyjności www.bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl

Informacji dotyczących zamówienia udziela się pod nr tel. 84 638 03 66 oraz email sekretariat@sml.zamosc.pl.

Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia postepowania bez podania przyczyny.

 

Dokumenty do pobrania:

SIWZ RPO III 05.02.2021

ZADANIE AB 

ZADANIE BB

ZADANIE CB


INFORMACJA O ROZSTRZYGNIECIU PRZETARGU - kliknij tutaj

 

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach                   

Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020