84 639 36 81    sekretariat@sml.zamosc.pl

Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej im. Waleriana Łukasińskiego w Zamościu

22 - 400 Zamość, ul. Wiejska 17

Informuje o ogłoszeniu postępowania zgodnie z "Zasadą konkurencyjności" opisaną w rozdziale 6.5.2 "Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014 - 2020", z uwzględnieniem "Regulaminu przetargów i  innych form  udzielania  zamówień w Spółdzielni Mieszkaniowej im. Waleriana Łukasińskiego w Zamościu" na wybór wykonawców do realizacji:

III części projektu w 2021 r. pn.

"Podniesienie efektywności energetycznej budynków mieszkalnych zlokalizowanych w zasobach Spółdzielni Mieszkaniowej im. Waleriana Łukasińskiego w Zamościu poprzez ich termomodernizację"

Zadania A.1,A.2,A.3,A.4,A.5,A.6,A.7,B,C

 

Przedmiot zamówienia opisany jest w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia dostępnej na stronie internetowej www. www.smlukasinski.zamosc.pl w zakładce: przetargi

oraz w Bazie Konkurencyjności www.bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl

Informacji dotyczących zamówienia udziela się pod nr tel. 84 638 03 66 oraz email sekretariat@sml.zamosc.pl.

Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia postepowania bez podania przyczyny.

 

Dokumenty do pobrania:

SIWZ RPO 30.10.2020 po zmianach w dniu 10.11.2020

ZADANIE A.1.2021 

ZADANIE A.2.2021

ZADANIE A.3.2021

ZADANIE A.4.2021

ZADANIE A.5.2021

ZADANIE A.6.2021

ZADANIE A.7.2021

ZADANIE B 2021

ZADANIE C 2021

Wykaz zmian - SIWZ RPO 30.10.2020 z dnia 10.11.2020

ODPOWIEDZI NA ZAPYTANIA

Odpowiedź na pytanie z dnia 10.11.2020

Odpowiedzi na pytania z dnia 13.11.2020

Odpowiedzi na pytania z dnia 23.11.2020

 

Informacja o rozstrzygnięciu przetargu  Kliknij tutaj

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach                   

Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020