84 639 36 81    sekretariat@sml.zamosc.pl


Wewnętrzna procedura bezpieczeństwa obowiązująca w okresie pandemii koronawirusa COViD-19 obowiązująca wszystkie koła zainteresowań, kluby seniora, zajęcia o profilu hobbystycznym i inne działające
przy Spółdzielni Mieszkaniowej 
im. Waleriana Łukasińskiego w Zamościu

§ 1

 1. Celem niniejszej procedury jest ustalenie zasad i sposobów postępowania dla zapewnienia bezpieczeństwa i higieny pracy pracowników oraz uczestników zajęć
  a także przyprowadzających ich rodziców/opiekunów, w trakcie epidemii koronawirusa COVID-19.
 2. Niniejsza procedura określa zadania kierowników zajęć prowadzonych na terenie działania placówek w trakcie trwania epidemii koronawirusa COVID-19, jak również zadania i obowiązki uczestników zajęć a w przypadku uczestników małoletnich ich rodziców/opiekunów prawnych.
 3. Odpowiedzialnym za wdrożeniem procedury i zapoznanie z nią pracowników jest inspektor ds. społeczno ? kulturalnych zatrudniony w Spółdzielni Mieszkaniowej im. W. Łukasińskiego w Zamościu.
 4. Kierownicy zostają zapoznani z procedurą poprzez udostępnienie na stronie internetowej www.smlukasinski.zamosc.pl, udostępnienie w biurze spółdzielni pokój nr 19 a także zapoznanie z uczestnikami na zajęciach.
 5. Wszyscy kierownicy potwierdzają w formie oświadczenia zapoznanie się z procedurą i zobowiązują się do jej bezwzględnego przestrzegania.

 § 2

 1. Kierownik danej działalności przekazuje uczestnikom oświadczenie (Załącznik nr 1).
 2. Uzupełnione dokumenty w wersji papierowej kierownik przekazuje inspektorowi
  ds. społeczno ? kulturalnych.
 3. Przestrzeganie ww. procedur jest niezbędne do zapewnienia warunków bezpiecznego przyjmowania i zorganizowania pracy z uczestnikami zajęć, a także organizacji  pracy kierowników i administracji.

§ 3

 1. Poszczególne grupy zajęciowe realizują swoją działalność w wyznaczone dni
  i godziny wg ustalonego planu zajęć.  
 2. Placówki są wyposażone w środki do dezynfekcji rąk i powierzchni.  
 3. Ograniczono przebywanie w placówce osób z zewnątrz.
 4. Wyznaczono pracowników odpowiedzialnych za utrzymanie czystości
  w pomieszczeniach higieniczno - sanitarnych, ciągach komunikacyjnych, dezynfekcję powierzchni dotykowych, krzeseł i powierzchni płaskich.
 5. Wydzielono pomieszczenia w których będzie można odizolować osobę
  w przypadku stwierdzenia objawów chorobowych.
 6. Na tablicach informacyjnych w znajdują się numery telefonów:
  • Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej -84 6393691 (tel. alarmowy: 606 535 497),
  • Pogotowia Ratunkowego - 999, 112,
  • Infolinii Narodowego Funduszu Zdrowia dotyczącej postępowania
   w sytuacji podejrzenia zakażenia koronawirusem: 800 190 590.

 § 4

 1. Kierownicy przychodzą do placówki w godzinach ustalonych swoich zajęć.
 2. Kierownicy oraz uczestnicy zajęć przed wejściem do placówki zobowiązani są:
  1. zdezynfekować ręce,
  2. przebrać się (odzież wierzchnia/buty), w wyznaczonym w placówce miejscu/szatni,
  3. zaopatrzyć się we własnym zakresie w środki do ochrony nosa i ust (maseczka/przyłbica) oraz wedle uznania w rękawiczki,
  4. po zakończonej pracy zdjąć jednorazowe środki ochrony osobistej zgodnie z instrukcją, a następnie wyrzucić je do kosza z odpadami zmieszanymi.
 3. Kierownicy zajęć zobowiązani są:
  1. wyjaśnić uczestnikom zasady bezpieczeństwa obecnie obowiązujące oraz powody ich wprowadzenia,
  2. zorganizować pokaz właściwego mycia rąk, zgodnie z zamieszczoną instrukcją i kontrolować aby instrukcja mycia rąk była umieszczona w toalecie w miejscu widocznym dla wszystkich uczestników zajęć,
  3. dopilnować systematycznego mycia rąk,
  4. czuwać, żeby w sali nie znajdowały się przedmioty i sprzęty, których nie można skutecznie dezynfekować,
  5. ograniczyć ilość krzeseł w sali i ustawić je tak przy stolikach, aby uczestnicy siedzieli przy nich z zachowaniem bezpiecznego dystansu,
  6. dbać aby, co najmniej raz na godzinę była wywietrzona sala,
  7. niezwłocznego telefonicznego informowania kierownika  o wystąpieniu podejrzenia zakażenia koronawirusem u uczestnika zajęć,
  8. postępowania zgodnie z zaleceniami związanymi z izolacją uczestnika
   i wyposażeniem go w środki ochrony osobistej.
 4. W przypadku wystąpienia u kierowników niepokojących objawów, powinni pozostać w domu i skontaktować się telefonicznie z  lekarzem rodzinnym, lub ze stacją sanitarno - epidemiologiczną, oddziałem zakaźnym, a w razie pogarszania się stanu zdrowia zadzwonić pod nr 999 lub 112 i poinformować, że mogą być zarażeni koronawirusem.
 5. Kierownicy zajęć przebywający w domu zobowiązani są do niezwłocznego informowania drogą telefoniczną inspektora ds. społeczno - kulturalnych
  o przypadkach występowania u nich niepokojących objawów sugerujących zakażenie koronawirusem.

§ 5

 1. Uczestnicy/rodzice mają obowiązek zapoznania się z "Oświadczeniem
  dla uczestników, rodziców/opiekunów
  "  (Zał. Nr 1) i potwierdzenia tego faktu własnoręcznym podpisem.
 2. Na zajęcia mogą przychodzić jedynie osoby zdrowe, bez jakichkolwiek objawów wskazujących na chorobę zakaźną.
 3. Rodzice zobowiązują się do tego, że dzieci będą przyprowadzały i odbierały osoby zdrowe.
 4. Jeżeli w domu przebywa osoba na kwarantannie lub izolacji w warunkach domowych, uczestnik nie przychodzi na zajęcia, rodzic/opiekun nie może przyprowadzać dziecka do placówki co potwierdzają  w oświadczeniu.
 5. Rodzice i opiekunowie przyprowadzający/odbierający dzieci do/z zajęć 
  są zobowiązani zachować dystans społeczny wynoszący min. 1,5 - 2 metry.
 6. Rodzice mogą wchodzić z dziećmi wyłącznie do wyznaczonej strefy (przedsionek),
  z zachowaniem zalecanego odstępu między osobami.
 7. Rodzice i opiekunowie muszą zabezpieczyć się w środki ochrony osobistej (rękawiczki, maseczki) zarówno podczas odprowadzania i odbierania dzieci, jak również w trakcie przebywania w budynku placówki.
 8. W celu zapewnienia szybkiej komunikacji z rodzicami/opiekunami, obowiązkiem rodzica jest podanie osób upoważnionych do jego odbioru oraz numerów telefonów, które mogą zostać użyte w razie konieczności natychmiastowego odbioru dziecka
  z zajęć, z powodu zaobserwowania niektórych z objawów choroby.
 9. Rodzic ma obowiązek stosować podstawowe zasady higieny i przypominać
  je swojemu dziecku, ze szczególnym zwróceniem uwagi na: niepodawanie ręki na powitanie, unikanie dotykania oczu, nosa i ust, mycie rąk, zasłanianie ust i nosa przy kichaniu czy kasłaniu.
 10. Zadaniem rodzica jest dopilnowanie, aby dziecko nie zabierało ze sobą
  na zajęcia żadnych  zbędnych przedmiotów.
 11. Rodzic ma prawo zadecydować, czy dziecko w trakcie pobytu w placówce będzie miało zakryte usta i nos z zastosowaniem maseczki lub przyłbicy.
 12. Zgodnie z wolą rodzica, opisaną w punkcie 11, rodzic ma obowiązek zapewnienia swojemu dziecku przyłbicy lub/i maseczek w ilości zapewniającej ich bezpieczne używanie.
 13. Rodzic zobowiązuje się do przestrzegania godziny przyprowadzania
  i odbierania dziecka w celu zapewnienia bezpieczeństwa i zminimalizowania możliwości kontaktów z innymi rodzicami.
 14. Rodzice/prawni opiekunowie, zobowiązani są do niezwłocznego informowania personelu placówki o przypadkach występowania u nich lub u dzieci będących pod ich opieką, objawów sugerujących zakażenie koronawirusem.
 15. Rodzice/prawni opiekunowie uczestników oraz uczestnicy zajęć zobowiązani
  są w przypadku wystąpienia u nich objawów sugerujących zakażenie koronawirusem do:
  1. pozostania w domu i nie przychodzenia/przyprowadzania dzieci na zajęcia,
  2. skontaktowania się telefonicznego ze stacją sanitarno- epidemiologiczną, oddziałem zakaźnym, a w razie pogarszania się stanu zdrowia zadzwonić pod nr 999 lub 112 i poinformować, że mogą być zakażeni koronawirusem.
 16. Każda osoba wchodząca do placówki ma obowiązek:
  1. zdezynfekować ręce płynem znajdującym się przy drzwiach wejściowych;
  2. zasłonić usta i nos;
  3. mieć założone rękawiczki.

§ 6

 1. W pomieszczeniach sanitarno - higienicznych oraz przy dozownikach
  z płynem do dezynfekcji rąk wywiesza się instrukcje z zasadami prawidłowego mycia i dezynfekowania rąk.
 2. Pracownicy obsługi lub kierownicy zobowiązani są do szczególnego utrzymania
  w czystości ciągów komunikacyjnych, dezynfekcji powierzchni dotykowych - poręczy, klamek, włączników i powierzchni płaskich, w tym blatów w salach oraz bieżącej dezynfekcji toalet.
 3. Pracownicy zajmujący się sprzątaniem i dezynfekcją zawsze powinni pracować w odzieży ochronnej - nosić fartuch, odpowiednie obuwie do sprzątania (odporne na wodę i środki chemiczne), rękawiczki ochronne.
 4. Przeprowadzając dezynfekcję należy ściśle przestrzegać zaleceń producenta, znajdujących się na opakowaniu środka do dezynfekcji. Ważne jest ścisłe przestrzeganie czasu niezbędnego do wywietrzenia dezynfekowanych pomieszczeń, przedmiotów, tak aby uczestnicy nie byli narażeni na wdychanie oparów środków służących do dezynfekcji.
 5. Po zakończeniu pracy należy umyć i zdezynfekować sprzęt sprzątający.
 6. Rękawiczki zdejmuje się zgodnie z instrukcją. Po zdjęciu rękawiczek należy umyć i zdezynfekować ręce.
 7. Śmieci zamyka się w szczelnie zawiązanych workach. Niedopuszczalne jest przesypywanie odpadów. Podczas pracy z workami nie należy dotykać jego wnętrza, praca odbywa się tylko w rękawiczkach.

§ 7

 1. Kierownik który zauważy wystąpienie u siebie niepokojących objawów lub symptomów zarażenia koronawirusem lub zachorowania na COVID-19, powinien niezwłocznie powiadomić o tym inspektora ds. społeczno - kulturalnych.
 2. Do niepokojących objawów należą:
  1. duszności,
  2. gorączka,
  3. kaszel,
  4. duszności i kłopoty z oddychaniem,
  5. bóle mięśni i ogólne zmęczenie,
  6. stan podgorączkowy (temperatura ciała pomiędzy 37°C a 38°C),
  7. objawy przeziębieniowe.
 3. W przypadku wystąpienia u uczestnika zajęć przebywającego w placówce niepokojących objawów sugerujących zakażenie koronawirusem kierownik:
  1. niezwłocznie zleca umieszczenie dziecka/uczestnika podejrzanego
   o zakażenie koronawirusem w pomieszczeniu do tego wyznaczonym,
  2. wyznacza osobę do sprawowania opieki/dozoru nad uczestnikami,
   do momentu uzyskania stosownych instrukcji postępowania ze Stacji Sanitarno - Epidemiologicznej,
  3. informuje o stwierdzeniu objawów i umieszczeniu uczestnika
   w izolatce rodziców/prawnych opiekunów i nakazuje im niezwłoczne przybycie po dziecko, a w przypadku dorosłych ew. członków rodziny,
  4. niezwłocznie kontaktuje się z właściwą miejscowo Stacją Sanitarno ? Epidemiologiczną w celu uzyskania instrukcji postępowania (w tym m.in. uzyskuje informację czy dziecko może być odebrane przez rodziców),
  5. ściśle stosuje się do wydanych przez Stację Sanitarno - Epidemiologiczną instrukcji i zaleceń,
  6. w przypadku gwałtownego pogorszenia się stanu zdrowia dziecka
    i braku możliwości wydania dziecka rodzicom/prawnym opiekunom np. ze względu na zalecenia Stacji Sanitarno - Epidemiologicznej lub ze względu na opóźnienia w odbiorze dziecka przez rodziców, instruktor/koordynator wzywa karetkę pogotowia,
  7. w przypadku uzyskania zgody ze Stacji Sanitarno - Epidemiologicznej zleca gruntowne sprzątanie obszaru, w którym poruszało się i przebywało dziecko, zgodnie z funkcjonującymi procedurami oraz zleca zdezynfekowanie powierzchni dotykowych (klamki, poręcze, uchwyty itp.),
  8. analizuje w porozumieniu z Powiatowym Inspektorem Sanitarnym zaistniały przypadek podejrzenia zakażenia koronawirusem
   w placówce pod kątem konieczności wprowadzenia dodatkowych procedur bezpieczeństwa i stosuje się do jego poleceń,
  9. opracowuje listę osób przebywających w tym samym czasie
   w pomieszczeniach, w których przebywał uczestnik podejrzany
   o zakażenie i zaleca osobom, które miały kontakt z potencjalnie zakażonym do stosowania się do wytycznych Głównego Inspektora Sanitarnego i zaleceń uzyskanych ze Stacji Sanitarno - Epidemiologicznej.
 4. Inspektor ds. społeczno - kulturalnych zobowiązany jest do bieżącego śledzenia informacji Głównego Inspektora Sanitarnego i Ministra Zdrowia,
  a także obowiązujących przepisów prawa dotyczących postępowania
  na wypadek zarażenia koronawirusem i bieżącego wdrażania nowych uregulowań dotyczących bieżącej pracy placówki.

§ 8

Przepisy końcowe

 1. Procedury bezpieczeństwa obowiązują wszystkie koła zainteresowań, kluby seniora, zajęcia o profilu hobbystycznym i inne działające przy Spółdzielni Mieszkaniowej  im. Waleriana Łukasińskiego w Zamościu od dnia 01.09.2020 r. do czasu ich odwołania.
 2. Wszyscy, których ta procedura dotyczy zobowiązani są do bezwzględnego jej przestrzegania i stosowania.
 3. Procedury mogą ulec aktualizacji.

 

 

 

Załącznik Nr 1

do Wewnętrznej procedury bezpieczeństwa w okresie pandemii koronawirusa COViD-19 obowiązującej koła zainteresowań, kluby seniora, zajęcia o profilu hobbystycznym i inne działające przy
SM im. W. Łukasińskiego w Zamościu

 

Oświadczenie uczestników zajęć/rodziców/opiekunów prawnych
 uczestników zajęć.

 

Z zajęć organizowanych przy współpracy ze Spółdzielnią Mieszkaniową mogą korzystać wszyscy uczestnicy zajęć, których rodzice lub sami zadeklarują chęć udziału w zajęciach.

 1. Na zajęcia mogą uczęszczać dzieci lub dorośli, tylko zdrowi, bez żadnych objawów chorobowych. Osoby przyprowadzające dzieci również muszą być zdrowe.
 2. Jeżeli w domu/rodzinie uczestnika zajęć przebywa osoba na kwarantannie lub w izolacji domowej nie może on uczęszczać na zajęcia.
 3. W celu zapewnienia uczestnikom bezpiecznych warunków podjęto działania mające na celu zapobieganie rozprzestrzenianiu się koronawirusa, opracowano Wewnętrzną procedurę bezpieczeństwa obowiązująca w okresie pandemii koronawirusa COViD-19 obowiązująca wszystkie koła zainteresowań, kluby seniora, zajęcia o profilu hobbystycznym i inne działające przy Spółdzielni Mieszkaniowej  im. Waleriana Łukasińskiego
  w Zamościu.
 4. W placówce będą przestrzegane wszelkie środki ostrożności w warunkach zagrożenia koronawirusem m.in. wchodzenia i wychodzenia uczestników, dezynfekowania i sprzątania pomieszczeń, zachowania dystansu między osobami przebywającymi na terenie placówki, postępowania z osobami podejrzanymi o zakażenie itp.
 5. Placówka będzie czynna w godzinach wyznaczonych dla poszczególnych grup.
 6. Koła zainteresowań, kluby seniora oraz inne zajęcia o profilu hobbystycznym wznawiają działanie na zasadzie dobrowolnej i świadomie podjętej decyzji członków.
 7. Spółdzielnia Mieszkaniowa im. W. Łukasińskiego nie bierze odpowiedzialności materialnej i prawnej za ewentualne skutki wywołane zarażeniem uczestników lub innych osób przebywających na terenie placówki.
 8. Uczestnik zobowiązuje się nie przynosić ze sobą żadnych zbędnych przedmiotów.
 9. Uczestnik zobowiązuje się do posiadania indywidualnych środków ochrony osobistej (maseczka/przyłbica/rękawiczki) oraz do zachowania dystansu.
 10. Należy pamiętać, że pomimo podjęcia zabezpieczeń zagrożenie zarażeniem koronawirusem cały czas istnieje.
 11. Spółdzielnia Mieszkaniowa im. W. Łukasińskiego zastrzega sobie prawo
  do zawieszenia działalności społeczno - kulturalnej w wyniku zdarzeń powodujących zachorowanie uczestników zajęć czy licznymi zachorowaniami na terenie miasta/powiatu/województwa.
 12. Pobyt uczestnika na terenie placówki możliwy jest tylko po podpisaniu niniejszego oświadczenia.
 13. Administratorem danych osobowych jest Spółdzielnia Mieszkaniowa
  im. Waleriana Łukasińskiego w Zamościu. Podane dane będą przetwarzane na podstawie niniejszego oświadczenia przez okres korzystania z zajęć
   w placówce, w czasie trwania epidemii koronawirusa i nie będą udostępniane innym podmiotom.

 

Oświadczam, że jako uczestnik zajęć zapoznałem się i będę stosował/a
się do zaleceń.

 

Oświadczam, jako rodzic/opiekun prawny dziecka ____________________________

że zapoznałem się i będę stosował się do zaleceń.

 

 

 

________________________________________

data i czytelny podpis uczestnika/rodzica/opiekuna