Na podstawie § 36 ust.1 Statutu Zarząd Spółdzielni zawiadamia, że w dniach 

06-10.06.2016 r. odbędzie Walne Zgromadzenie Członków Spółdzielni

z następującym porządkiem obrad:

 

1.       Otwarcie i wybór prezydium

2.       Przyjęcie porządku obrad

3.       Wybór Komisji Mandatowo – Skrutacyjnej w składzie 3 osób

4.       Wybór Komisji Uchwał i Wniosków w składzie 3 osób

5.       Przyjęcie protokołu z poprzedniego Walnego Zgromadzenia

6.       Sprawozdanie z działalności Zarządu za 2015 rok

7.       Sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej za 2015 rok

8.       Dyskusja

9.       Podjęcie uchwał w sprawach:

a)      przyjęcia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu za 2015 rok

b)      przyjęcia i zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej za 2015 rok

c)       zatwierdzenia sprawozdania finansowego

d)      podziału nadwyżki bilansowej

e)       uchwalenia zmian w statucie Spółdzielni

f)       zbycia nieruchomości lokalowej przy ul. Brzozowej 26a

g)       udzielenie absolutorium członkom Zarządu

h)      wybór przedstawicieli reprezentujących Spółdzielnię w obradach zjazdu
przedkongresowego Krajowej Rady Spółdzielczej

10.   Przyjęcie wniosków z obrad części Walnego Zgromadzenia do bieżącej realizacji przez organy Spółdzielni

11.   Zamknięcie obrad

 

Jednocześnie informujemy, że zwołane Walne Zgromadzenie dokona wyboru przedstawicieli reprezentujących Spółdzielnię w obradach zjazdu przedkongresowego Krajowej Rady Spółdzielczej.

Każdy członek Spółdzielni ma prawo zgłaszania kandydatów na przedstawicieli reprezentujących Spółdzielnię w obradach zjazdu przedkongresowego Krajowej Rady Spółdzielczej, w terminie do 15 dni przed dniem obrad pierwszej części Walnego Zgromadzenia tj. włącznie do 20.05.2016 r.

Zgłoszenie kandydatów poparte, przez co najmniej 5 członków Spółdzielni powinno zawierać:

·         imię i nazwisko kandydata wraz z adresem

·         oświadczenie o wyrażeniu zgody na kandydowanie

·         imiona i nazwiska osób zgłaszających wraz z adresami

należy złożyć w biurze Spółdzielni ul Wiejska 17 w pokoju nr 17.

Druki zgłoszeń znajdują się w biurze Spółdzielni pokój nr 17.

 

Protokoły z poszczególnych części Walnego Zgromadzenia z 2015 roku, Regulamin Walnego Zgromadzenia, informacja z realizacji wniosków, sprawozdania Zarządu i Rady Nadzorczej, sprawozdanie finansowe oraz projekty uchwał, które będą przedmiotem obrad Walnego Zgromadzenia wyłożone będą – z możliwością zapoznania się – w biurze Spółdzielni przy ul. Wiejskiej 17 pok. nr 17 (dział O i Z) w terminie od 16.05.2016 r. do 06.06.2016  r.

 

 

 

 

 
 
 

 

DO WYNAJĘCIA

 

Lokale do wynajęcia o powierzchni 12m2 oraz 25m2 z przeznaczeniem na biura

w DT Hetman przy ul. Piłsudskiego 8A w Zamościu.

- parking przy budynku,

- monitoring

Lokale wolne od 01.08.2016r.

 

DO WYNAJĘCIA

 

Lokal użytkowy w budynku przy ul. Piłsudskiego 35 o powierzchni 46,30m2 lokal wolny od 01.03.2015r.

 

DO WYNAJĘCIA

 

Lokal użytkowy o powierzchni 186,50m2 zlokalizowany przy ul. E.Orzeszkowej 28 (1 piętro)

Pełna oferta w formacie pdf

 


Szczegółowe informacje w siedzibie Spółdzielni Mieszkaniowej przy ul. Wiejskiej 17 w pokojach nr 15 i 16 oraz pod numerami tel. 84 638 03 51 lub 84 638 03 67

 

 

 

 

 

 

Spółdzielnia Mieszkaniowa im. W. Łukasińskiego w Zamościu z siedzibą przy ul. Wiejskiej 17 ogłasza:

Przetarg nieograniczony ofert na sprzątanie klatek schodowych.

Tryb zamówienia: zamówienie w trybie przetargu nieograniczonego prowadzone w oparciu o regulamin Spółdzielni Mieszkaniowej im. W. Łukasińskiego w Zamościu.

Specyfikację istotnych warunków zamówienia można pobrać w siedzibie Spółdzielni Mieszkaniowej przy ulicy Wiejskiej 17, pokój nr 18 (Dział Gospodarki Mieszkaniowej) lub ze strony internetowej zamawiającego – www.smlukasinski.zamosc.pl;

Warunkiem przystąpienia do przetargu jest zakup specyfikacji w cenie 50 zł oraz wpłacenie wadium (wysokość wadium według specyfikacji) przelewem na konto: 83 1020 5356 0000 1702 0005 0831 do dnia 28.10.2015r.

Oferty prosimy składać w sekretariacie biura Spółdzielni Mieszkaniowej przy ul. Wiejskiej 17 w zamkniętych kopertach z napisem „Przetarg - sprzątanie klatek schodowych” do dnia 27.10.2015r. do godz. 1700.

Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Spółdzielni w dniu 28.10.2015r. bez udziału oferentów.

Przetarg zostanie zamknięty do dnia 16.11.2015r. O wynikach przetargu oferenci zostaną powiadomieni pisemnie po jego zakończeniu.

Spółdzielnia Mieszkaniowa zastrzega sobie prawo:

- do prowadzenia negocjacji z niektórymi oferentami w sprawie wysokości ceny.

- swobodnego wyboru oferty.

- zamknięcia przetargu bez wybrania którejkolwiek z ofert.

- unieważnienia przetargu bez podania przyczyn

Informacji związanych z przetargiem udziela Dział Gospodarki Mieszkaniowej SM, Tel. 84 638 03 53, lub 84 639 36 81 w. 353.”
Pn:
7-00 - 15-00
Wt:
9-00 - 17-00
Sr:
7-00 - 15-00
Cz:
7-00 - 15-00
Pt:
7-00 - 15-00

 

 Adres:

 
ul. Wiejska 17
22-400 Zamość
tel. (084) 639-36-81
fax. (084) 638-03-44
NIP: 922 000 62 80
REGON: 000 486 824
 

Przyjmowanie mieszkańców i interesantów:
 
Zarząd Spółdzielni:
- w każdy wtorek miesiąca w godz. 12:00-17:00
 
Przewodniczący Rady Nadzorczej:
- w każdy wtorek miesiąca w godz. 15:00-17:00
 

POGOTOWIE  TECHNICZNE
 
tel.  502 390 365
 
soboty, niedziele i święta
oraz dni wolne od pracy

 banner
 
 

1111a

 

Imieniny Dzisiaj: Boryslawa Grzegorza
Imieniny Jutro: Filipa Pauliny
805882
Dzisiaj
Wczoraj
Ten tydzień
Zeszły tydzień
Ten miesiąc
Zeszły miesiąc
Ogólnie
17
710
1057
754589
25012
10670
805882

Copyright © 2008 - 2013. All Rights Reserved